Liturgie zondag 9 mei 

Welkom 

Liedboek 457 (kan met beeld)
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde_en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Moment van stilte
Votum – we belijden onze afhankelijkheid van God
Groet

Psalm 62: 1 en 5 (kan met beeld)
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Gebed

Gods gebod 

Liedboek 78 (kan met beeld)
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Kindermoment – de hemelvaart van Elia

Kinderlied – Laat je licht maar schijnen (graag met beeld)

Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo) (2x)

Want je bent het licht
hier in deze wereld
schijn dan voor de mensen om je heen
net zoals een stad
boven op een heuvel
heel goed is te zien voor iedereen

Laat je licht maar schijnen….

Als het donker is
fiets je met je licht aan
zo laat jij je zien in het verkeer
schijn dan met je licht
dat je goede daden
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer

Bridge:
Denk aan wat je zelf wilt
dat een ander voor je doet
doe dat voor die ander
en dan doe je ’t goed

Laat je licht maar schijnen…. (2x)

Bijbellezing – 2 Korinthe 5:11-21
Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden,
maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een
aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er
in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan
is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is,
dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij
Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend
heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de
wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in
ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met
God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem.


Psalm 27: 1 en 7 (kan met beeld)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Verkondiging 

Opwekking 136 (kan met beeld)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
Slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
D'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
Laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
Slechts van U alleen.

Dankgebed 

Collecte 

Psalm 68: 7 en 12 (kan met beeld)
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen,
Hij heft Zijn stem, een stem van macht,
Uw sterkte zij Hem toegebracht,
strek tot Hem uit Uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel,
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is Uw majesteit,
geef aan Uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Zegen


Liturgie voor middagdienst op 9 mei 

Welkom 

Psalm 72: 1 en 2 NB
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

Moment van stilte
Votum en Groet

Psalm 131 DNP
1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.

2. Ik kies de stilte, doelbewust,
en breng mezelf tot diepe rust.
Ik houd mij klein, zoals een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,
toch ben ik stil en heb geduld.
Wacht, Israël, zo op de HEER,
verwacht Hem nu en altijd weer!

Gebed

Bijbellezing – Romeinen 1:16-23
16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor
Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel
en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven
door geloof.’ 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die
met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God kan weten is hun
bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het
verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen,
hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos
en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben
ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels,
lopende en kruipende dieren.

Liedboek 305
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Verkondiging 

Psalm 40: 4 en 7 NB
4. Ik breng de blijde boodschap van uw recht
aan al wie U zijn toegedaan,
dat zij uw wonderen verstaan
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.
Ik spreek, dat woord met klaarheid,
opdat uw trouw en waarheid
door elk begrepen wordt.
Heer, ik weerhoud mij niet,
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.

7. Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze Heer!
laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende,
de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!


Gebeden 

Apostolische Geloofsbelijdenis – samen uitgesproken thuis en in de kerk
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald tot in de hel;
op de derde dage opgestaan van de doden;
opgevaren naar de hemel;
zit aan de rechterhand God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding van het vlees;
en het eeuwig leven.
Amen

Collecte

Zingende Gezegend 270: 1, 2 en 6
Melodie liedboek 393
De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt,

de goede grond van ons vertrouwen,
een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen
gezegend wie die schuilplaats kent!

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zo als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.


Zegen
Onderstaande livestreams worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl dit zijn streams zonder beeld.
Voor de livestreams met beeld (ivm coronavirus) kunnen bovenstaande links gebruikt worden.

Live diensten

Diensten terugluisteren

Laatste nieuws

AGENDA

    Geen evenementen

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.