Hieronder zijn nieuwsberichten van de kerkenraad met betrekking tot het Coronavirus in omgekeerd chronologische volgorde geplaatst. De diensten zijn online te volgen. Zie daarvoor het kopje 'Live Kerkdiensten' bovenin.

Update 08-10-2020

Informatiebrief van de kerkenraad

Broeders en zusters,
Vanwege de genomen besluiten van onze regering zijn we als kerkenraad genoodzaakt om ook
bij ons deze regelgeving in te voeren.
De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

- Max. 30 bezoekers in de dienst.
- Bij het in- en uitgaan van de kerk dient u een mondkapje te dragen.

Wat gelukkig wel gewoon doorgaat zijn:
- Kinderopvang
- Zondagschool
- Catechisaties
- Jeugdwerk

Hoe doen we dat met de nieuwe regelgeving?
- Iedereen moet zich aanmelden per mail op vòòr
vrijdag 18.00 uur
- Vermeldt u bij de aanmelding uw wijknummer
- Degenen die tot de uitgenodigde wijk horen hebben voorrang
- Komende zondag is dat wijk 2
- U vermeldt uw naam en met hoeveel personen u wenst te komen
- Een ieder die zich opgeeft wordt gemaild of men welkom is
- Mocht u plotseling verhinderd zijn, geef dat dan zo snel mogelijk door, dat
geeft een mede gemeentelid alsnog de mogelijkheid de dienst bij te wonen.
- Een ieder is verplicht bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te
dragen
- Neemt daarom uw eigen mondkapje mee!
- Als u in de kerkzaal zit hoeft u dit niet te dragen

Tijdens de laatste kerkenraadvergadering kregen we een TIP van de visitatoren:
Wanneer u thuis de dienst volgt van onze gemeente, nodig dan eens een gemeentelid uit om
de dienst samen te volgen. U kunt maximaal 3 personen uitnodigen volgens de nieuwe
regelgeving. Dit geeft een gevoel van verbondenheid, en helpt om de dienst beter te volgen.
Het protocol staat op bladzijde 2.

Voor alle genodigden in de kerk geldt een helder protocol waarvan niet kan en mag worden
afgeweken:
- Wie verkouden is blijft thuis, heeft iemand koorts, dan blijven huisgenoten ook thuis
- Thuis toilet gebruiken. In principe zijn de toiletten (Houtlaanhal) alleen open voor
noodgevallen. Toilet bij de oppaszaal is gereserveerd voor de predikant.
- Er is één ingang (klokkentoren) en één uitgang (Houtlaan) open.
- U bent welkom tussen 09.00 en 09.15 uur
- Handen desinfecteren bij binnenkomst. Bij elke ingang staat een zuil waar dit kan.
- De garderobes/kapstokken kunnen niet worden gebruikt.
- De raad heeft coördinatoren aangesteld die eenieder naar een plaats zal brengen. Hiervan
kan niet worden afgeweken. Gezinnen met 1 woonadres kunnen naast elkaar plaatsnemen.
- U krijgt dus een plaats toegewezen. Dat kan een andere plek zijn dan u gewend was.
- De instructies van de coördinatoren, ook wat aangaat looproutes bij binnenkomst en vertrek
dient u op te volgen om te voorkomen dat te veel contact zou kunnen ontstaan.
- Na het verlaten van de kerk svp niet voor de uitgangen blijven praten.
- Tijdens de diensten zullen we niet zingen zolang hier nog discussie over is. 
Update 27-03-2020

Informatiebrief van de kerkenraad

Geachte broeders en zusters, beste gemeenteleden,
Afgelopen maandag heeft de regering de maatregelen rondom het corona-virus aangescherpt. Hierbij is onder andere bekend
gemaakt dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten meer gehouden mogen worden. Een dag later is na overleg tussen de overheid
en de kerken bepaald dat kerkelijke samenkomsten onder voorwaarden door mogen blijven gaan. Belangrijkste voorwaarden
zijn de geldende afstands- en hygiëneregels dienen gewaarborgd te worden en er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.

Naar aanleiding van benoemde ontwikkelingen heeft de kerkenraad overleg gehad over wat dit betekent voor de erediensten
in onze eigen gemeente. Daarnaast heeft er ook contact plaats gevonden met ds Steensma aangezien hij komende zondag bij
ons hoopte voor te gaan. Ds Steensma is bereid om zondag voor te gaan. Hij was verder van mening dat de diensten via
live-stream zodanig waardevol zijn dat deze zo lang mogelijk in stand gehouden zouden moeten worden. Uiteraard binnen de
mogelijkheden die de overheid ons biedt en zolang het op de verschillende onderdelen nog te organiseren is.

Daarnaast voelen we ook een verantwoordelijkheid naar de rest van de maatschappij en willen we recht doen aan de oproep
van de overheid om zoveel mogelijk de contacten te beperken. Ook is er de behoefte om de risico’s voor kwetsbare
gemeenteleden en overige betrokkenen zo klein mogelijk houden.

Op basis van bovenstaande is de kerkenraad tot het volgende voorstel gekomen:
 - Er zal enkel nog een ochtenddienst gehouden worden, de middagdienst komt te vervallen;
 - De dienst zal zonder gemeenteleden worden gehouden, enkel zij die een concrete taak vervullen kunnen aanwezig zijn;
 - De liturgie is sober samengevat tot 1 dienst;
 - Er zal maximaal aandacht zijn voor de geldende afstands- en hygiëneregels;
 - Er zal per zondag geïnventariseerd worden of alle facetten van de dienst ingevuld kunnen worden (dominee, koster,
  beamer, organist);
 - Er zal per zondag geïnventariseerd of er enkele ambtsdragers zijn die de vrijheid voelen om de diensten bij te wonen;
 - Er zal elke week opnieuw een afweging gemaakt worden of bovenstaande lijn gehandhaafd kan worden of dat er
  ontwikkelingen zijn die tot aanpassingen leiden.
 - Er zal elke vrijdag richting gemeente gecommuniceerd worden wat ze voor de komende zondag kunnen verwachten.

Het zijn moeilijke tijden, waarin ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. We zijn ons bewust dat er in deze materie
ook zeker argumenten zijn die leiden tot andere keuzes. Maar we zien in de opening die de regering ons biedt ook een
teken dat we hier in dankbaarheid gebruik van mogen maken. We willen dit echter doen op een manier die ook recht doet
aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de zorg voor een ieders gezondheid.

Laten we in deze moeilijke tijd niet vergeten dat we in alles afhankelijk zijn van onze Hemelse Vader, maar dat we het
ook in alles van Hem mogen verwachten. Het is belangrijk om er juist nu voor elkaar en zeker ook voor de rest van de
gemeente te kunnen zijn.

Vriendelijke groet namens de kerkenraad.


Update 14-03-2020

Informatiebrief van de kerkenraad

Drachten, 14 maart 2020

Geachte broeders en zusters, beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de spoedvergadering van de kerkenraad omtrent de ontstane
situatie aangaande het Corona virus, kunnen we u mede delen dat de volgende
besluiten zijn genomen in deze:

We hebben als uitgangspunt gekozen de preek van biddag. Deze ging over 2
Kronieken 19: 1-20 waarin koning Jojachim werd bedreigd door zijn buurlanden. In
plaats van te kiezen voor de angst, riep hij op aan het volk om het Aangezicht van
de Heer te zoeken. Hij pleitte op de belofte van de Heer, en Hij verhoorde hun
gebeden. De Heer bood hun de zo belangrijke bescherming.
Vandaar dat we als kerkenraad hebben besloten de erediensten in afgeslankte
vorm door te laten gaan. Hiermee willen we als eerste Gods aangezicht zoeken,
Hem eren en prijzen, om zo samen Gods gemeente zijn.

Kerkdiensten:

De kerkdiensten worden in aangepaste vorm gehouden.
Per dienst is slechts 1 wijk welkom is.

Dat betekend in praktijk dat:

• 15 maart morgendienst wijk 2
• 15 maart middagdienst wijk 3
• 22 maart morgendienst wijk 5 (afwijkend !)
• 22 maart middagdienst wijk 4 (afwijkend i.v.m. doop)
• 29 maart morgendienst wijk 2
• 29 maart middagdienst wijk 3

Tijdens de diensten is er:
- Geen kinderoppas
- Geen zondagsschool
- Geen begroetingscommissie

Als kinderen meekomen naar de kerk, blijven deze in de kerkzaal.
De diensten mogen door maximaal 100 personen worden bezocht, inclusief
dominee en kerkenraad en kosters. Praktisch betekend dit dat de kerkenraad er op
toe ziet hoeveel mensen de dienst bijwonen, en bij overschrijding van het aantal de
mensen helaas moet teleurstellen in deze.

Alleen de ingang aan de Houtlaan en bij het fietsenplein zullen open zijn.
De andere ingangen worden afgesloten. De kerkenraad zal bij de deur ter
verwelkoming staan.
Daarnaast adviseert de kerkenraad nadrukkelijk om niet naar de diensten te komen
indien men:
- Ouder is dan 65 jaar
- Een ieder die verkoudheidsklachten heeft, keelpijn of griep verschijnselen
- Een ieder die koorts of verhoging heeft
- Een ieder die het risico niet kan en wil nemen

We hebben als kerkenraad de CvB gevraagd om samen met het beamteam een
livestream op te zetten. Dat betekend dat u vanaf onze website
www.cgkdrachten.nl de dienst met beeld thuis mee kunt beleven.
Als u naar onze website gaat, klikt u op live kerkdiensten, dan kunt u de te volgen
dienst kiezen. U kunt natuurlijk ook kiezen voor het vertrouwde kerkdienst gemist
en de kerktelefoon.
Houdt er rekening mee dat de diensten met beeld en geluid alleen op de
betreffende zondag beschikbaar zal zijn!

Kerkelijke activiteiten:

Alle kerkelijke activiteiten worden tot nader orde gestaakt, in ieder geval tot en met
31 maart:
- Kinderoppas
- Zondagsschool
- Catechisatie
- Jeugdvereniging
- Mannenvereniging
- Vrouwenvereniging
- Begroetingsdienstcommissie
- Bloemengroeten
- Kerkenraad

Pastoraal:

De pastorale bezoeken worden in overleg met de betrokkenen uitgevoerd.
Praktisch betekend dit dat men eerst telefonisch overleg heeft om te bepalen of het
wel of niet wenselijk is in de situatie.
De gemeente wordt uitgenodigd om naar elkaar om te zien in deze situatie. Vaak
zullen bezoeken niet kunnen worden afgelegd, maar om elkaar tot steun te zijn
kunnen we elkaar wel bellen en/of een kaartje sturen.

Met vriendelijke broedergroet,

Knilles Attema,
scriba

In de sectie Online Diensten is er een livestream te bekijken voor de diensten die plaatsvinden.

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.