A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk 'Eben Haëzer' te Drachten
Telefoonnummer: 0512 - 521185
RSIN/Fiscaal nummer: 0010.23.317
Website adres: www.cgkdrachten.nl
E-mail:
Adres: Houtlaan 27a
Postcode:  9203 AN
Plaats:  Drachten
Postadres:  Houtlaan 29a
Postcode:  9203 AN
Plaats:   Drachten

De Christelijke Gereformeerde kerk te Drachten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde kerk te Drachten is een open gemeente die gericht is op het dienen van de Here God en oog heeft voor hen die Jezus Christus niet kennen als hun persoonlijke Redder en Middelaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.


De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Drachten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad (per 1 december 2015) 1 predikant; 12 ouderlingen en 7 Diakenen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en '19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods liefde voor de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link.

Op de webiste (cgkdrachten.nl) vindt u het 3 jarig beleidsplan 2014 en het misssion statement van onze gemeente.

Het misssion statement luidt:
Het verspreiden van het evangelie door toewijding aan God (boven), het opbouwen van een hechte, uitnodigende gemeenschap (binnen) en dienstbaarheid aan onze omgeving (buiten).

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. Predikantstraktementen.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art. 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, zendingscommissie etc. Voor een overzicht van de activiteiten en verenigingen van onze gemeente wordt verwezen naar de onder de A. vermelde website.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten Kerk CGK DrachtenBegroting
2019
Rekening
2019
Rekening
2018
Rekening
2017
Rekening
2016
Rekening
2015
Rekening
2014
 Baten              
 Ledenbijdragen € 167.000 € 162.700 € 174.000 € 174.535 € 184.141  € 186,894  € 131.474
 Collecten € 14.000 € 12.415 € 14.450 € 15.737 € 33.992  € 39,525  € 40.097
 Huren € 8.000 € 9.270 € 12.610 € 7.964 € 4.301  € 5,142  € 5.305
 Diversen € 1.000 € 15.400 € 1.000 € 1.616 € 1.089  € 2.865  € 5.971
 Totaal baten (a) € 190.000 € 199.785 € 202.060 € 199.852 € 223.523  € 234.426  € 182.847
               
               
 Lasten              
 Bestedingen pastoraat (predikant/kosters e.d.) € 68.000 € 54.300 € 55.100 € 82.467 € 96.881  € 99,847  € 120.235
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 25.500 € 22.100 € 20.200 € 14.468 € 18.157  € 15,502  € 15.005
 Opbrengst minus afdracht kerkelijke kassen € 2.900 € 1.800 € 3.900 € 4.044 € 3.613  € 1,288  € 3.973
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 54.400 € 62.500 € 53.400 € 60.468 € 46.176  € 44,645  € 42.996
 Totaal lasten (b) € 150.800 € 140.700 € 132.600 € 161.447 € 164.827
 € 161,282  € 182.209
               
 Resultaat (totaal a-b) € 39.200 € 59.085 € 132.600 € 38.405 € 58.696  € 73,144  € 638
               

 

Staat van baten en lasten Diaconie CGK DrachtenBegroting
2019
Rekening
2019
Rekening
2018

Rekening
2017

Rekening
2016
Rekening
2015
Rekening
2014
 Baten              
 Diaconie / Diaconaal Project / Derden € 17.850 € 16.808 € 18.673 € 19.596  € 21.282  € 19.531  € 16.206
 Hulpverlening € 12.000 € 10.758 € 10.897 € 16.670  € 3.779  € 7.647  € 5.773
 Diversen € 420 € 508 € 1.624 € 2.388  € 800  € 1.053  € 1.342
 Totaal baten (a) € 30.270 € 28.074 € 31.194 € 38.654  € 25.959  € 28.231  € 23.321
               
               
 Lasten              
 Diaconie / Diaconaal Project / Derden € 18.500 € 15.330 € 19.637 € 16.982  € 20.867  € 16.041  € 16.323
 Hulpverlening € 12.000 € 10.758 € 10.897 € 16.670  € 3.779  € 7.647  € 5.773
 Diversen € 420 € 513 € 1.624 € 2.388  € 875  € 1.043  € 1.356
 Overige kosten / financiële baten en lasten € 530 € 386 € 547 € 487  € 240  € 389  € 439
 Totaal lasten (b) € 31.450 € 26.987 € 32.705 € 36.527  € 25.761  € 25.120  € 23.891
               
 Resultaat (totaal a-b) € -1.180  € 1.087 € -1.511 € 2.127  € 198  € 3.111  € -570
               

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 5 juni 2019

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 4 juni 2020

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 11 juni 2020


Toelichting Algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Laatste nieuws

AGENDA

    Geen evenementen

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.